نکات مهم:
¬ لطفا تمامی فیلدها را با دقت تکمیل نمایید.
¬ مبلغ پیش پرداخت برای تمامی پکیج ها 50% مبلغ کل می باشد.
¬ نوع پکیج انتخابی خود را در قسمت توضیحات قید نمایید (برنزی، نقره ای، طلایی)